Werking & Expertise

ExpAnt24 biedt deskundige begeleiding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking (type 2 en type 4) die les volgen in het gewone onderwijs. Onze werking is aangepast aan de behoeften van de leerling met respect voor het pedagogisch project van de gastschool.

We dragen de principes van het ‘handelsgericht werken’ hoog in het vaandel:  

  1. de onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
  2. het gaat om afstemming en wisselwerking
  3. de leerkracht (ook de ondersteuner) doet ertoe
  4. positieve aspecten zijn van groot belang
  5. we werken constructief samen
  6. het handelen is doelgericht
  7. de werkwijze is systematisch en transparant

ExpAnt24 streeft naar een gerichte en participatieve begeleiding en wil samen met ouders, gastschool, zorgverleners en het CLB de krijtlijnen uittekenen van een ondersteuningstraject met de hoogste garantie op een succesvolle schoolloopbaan.

Onze volledige werking is dan ook gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers:

1. Eigenheid en inclusie

Bij het uittekenen van een zorgtraject zetten we steeds het kind/de jongere centraal. We kiezen voor een holistische benadering en kijken naar alle capaciteiten, talenten en onderwijsbehoeften. We vertalen daarbij onze theoretische expertise op een dynamische en creatieve manier naar de individuele situatie van het kind/de jongere.  

Wij geloven bovendien heel sterk in de kracht van inclusie in onze actuele samenleving. De ouder/jongere die voor een leertraject binnen het gewoon onderwijs kiest, vindt in ons een enthousiaste partner om kansen te benutten en hindernissen te overwinnen.

2. Universeel en respectvol

Wij stellen onze expertise graag ten dienste van àlle scholen en onderwijsnetten.

Wij benadrukken graag dat onze begeleiding niet succesvol kan zijn zonder een constructieve samenwerking met alle andere actoren – CLB, gastschool en hun ondersteuningsnetwerk, ouders en leerling. Ouders betrekken we op een heel natuurlijke wijze als dé experten over hun kind en leerkrachten erkennen we als de dragers van de leeromgeving waarin het kind/de jongere wil functioneren.

3. Individueel en collectief

Hoewel het ondersteuningsverhaal vaak start vanuit de individuele behoeften van het kind of de jongere, zien wij de begeleiding in een bredere, schoolse – zelfs maatschappelijke – context. We beseffen maar al te goed dat de leerling in een gewone schoolomgeving meer op z’n beperkingen botst dan in een bijzondere leeromgeving. De kloof tussen ambities en dromen en de reële mogelijkheden is soms groot. Daarom zullen we vanuit ExpAnt24 het kind/de jongere helpen om deze confrontaties aan te gaan en hem/haar bijstaan om in dialoog te gaan met anderen. Dat verhoogt niet alleen het leercomfort, maar maakt het kind/de jongere ook sterker als mens.

4. Keuze en engagement

Een inclusiever onderwijs creëert een spanningsveld tussen kwalitatief hoogstaand onderwijs dat zich richt naar een collectieve groep enerzijds en het recht op compenserende en stimulerende maatregelen die een individuele behoefte wil ondersteunen anderzijds. Wij zien het als ExpAnt 24 als onze rol om mee die brug te slaan tussen beide pijlers en zullen ouders of de jongere blijvend motiveren om het getoonde engagement tav. hun oorspronkelijke schoolkeuze te blijven volhouden.

5. Dynamisch en kritisch

Dankzij ons veelzijdig expertisenetwerk met het bijzonder onderwijs als uitvalsbasis, beschikken we over heel wat expertise, ervaring en kennis om samen te delen. We hechten veel belang aan dynamische teamvergaderingen waarbij iedereen de kans krijgt de eigen deskundigheid te overstijgen en een zorgvraag vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. We vertalen de theoretische denkkaders op een creatieve en open manier naar de concrete en individuele situatie van de betrokken leerling.

6. Dialoog en daadkracht

Een eerlijke en open dialoog tussen alle partijen is ontzettend belangrijk voor een succesvolle begeleiding. We werken met een aantal formele overlegmomenten, en we plannen minimaal:

  • Opstart
  • Tussentijdse vergadering
  • Eindevaluatie

Dat overleg is belangrijk om het individueel ondersteuningsplan te laten uitgroeien tot een gemeenschappelijk instrument én om voortdurend de vinger aan de pols te houden en ons zorgplan aan te passen indien nodig. Tenslotte vinden we regelmatig overleg met het leerkrachtenteam erg belangrijk om te komen tot een ‘leerlingoverstijgend resultaat’. We willen met de informatie over het profiel van de ons toevertrouwde leerling, hoe specifiek ook, de leerkrachten inspireren en ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste methodiek voor andere leerlingen met gelijkaardige zorgvragen. Het implementeren van de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs is immers een belangrijke stap in het inclusieverhaal.

7. Ondersteuning op maat

Onze aanpak vertrekt steeds vanuit een individuele en concrete zorgvraag van de leerling of de school. Vanuit onze expertise met kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking kiezen we voor een individuele aanpak. Maar we kijken ook verder. Als ExpAnt24 kiezen we voor een holistische benadering waarbij we het algemene welbevinden en de sociale context van de leerling meenemen. Dat zijn immers belangrijke factoren in het leerproces. Uiteraard werken we graag en goed samen met alle interne en eventuele externe partners. We ondersteunen dus graag op drie niveau’s: leerling, klas en school(team).

8. Flexibel in duur, intensiteit en ondersteuning

Het nieuwe M-decreet laat veel flexibiliteit toe om de duur of intensiteit van een zorgtraject te bepalen. Na een intakegesprek met de school, de ouders, de leerling en het CLB werken we dan ook een voorstel uit op maat van de zorgvraag. Bij een complexe vraag is een intense, langdurige begeleiding wellicht aangewezen voor een optimaal resultaat op het leerproces van de leerling.

Maar we geloven ook sterk in onze adviesfunctie en stellen onze expertise – in welke vorm ook – graag ter beschikking van de school, het lerarenteam of een ankerfiguur in het ondersteunen van de leerlingen. Deze vorm van begeleiding is soms kort, maar zeer impactvol op het leerkrachtenteam en het ondersteuningsnetwerk. In ons multidisciplinair team hechten we veel belang aan specialisme, gevormd door opleiding en ervaring. Want zeker voor leerlingen type 4 zien we een ontzettend grote diversiteit aan zorgnoden. Veel expertise is dan ook specifiek verbonden aan een bepaald ziektebeeld. Het is dan ook belangrijk om een juiste match te maken tussen de specifieke zorgvraag en de gespecialiseerde ondersteuning.