Werking & Expertise

ExpAnt24 biedt deskundige ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking (type 2 en type 4) die les volgen in het gewone onderwijs. Onze werking is aangepast aan de behoeften van de leerling met respect voor het pedagogisch project van de gastschool.

We dragen de principes van het ‘handelsgericht werken’ hoog in het vaandel:  

  1. de onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
  2. het gaat om afstemming en wisselwerking
  3. de leerkracht doet ertoe
  4. positieve aspecten zijn van groot belang
  5. we werken constructief samen
  6. het handelen is doelgericht
  7. de werkwijze is systematisch en transparant

ExpAnt24 streeft naar een gerichte en participatieve ondersteuning. We willen samen met ouders, gastschool, zorgverleners en het CLB de krijtlijnen uittekenen van een ondersteuningstraject met de hoogste garantie op een succesvolle schoolloopbaan.

Onze volledige werking is dan ook gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers:

1. Eigenheid en inclusie

Bij het uittekenen van een zorgtraject zetten we steeds de leerling centraal. We kiezen voor een holistische benadering en kijken naar alle capaciteiten, talenten en onderwijsbehoeften. We vertalen daarbij onze theoretische expertise op een dynamische en creatieve manier naar de individuele situatie van de leerling.  

Wij geloven bovendien heel sterk in de kracht van inclusie in onze samenleving. De ouders en jongeren die voor een leertraject binnen het gewoon onderwijs kiezen, vinden in ons een enthousiaste partner om kansen te benutten en hindernissen te overwinnen.

2. Universeel en respectvol

Wij stellen onze expertise graag ten dienste van alle scholen en onderwijsnetten.

Wij benadrukken graag dat onze ondersteuning enkel succesvol kan zijn door een constructieve samenwerking met alle andere actoren – CLB, gastschool en hun ondersteuningsnetwerk, ouders en leerling. Ouders betrekken we op een natuurlijke wijze als dé experten over hun kind. Leerkrachten erkennen we als de dragers van de leeromgeving waarin de leerling wil functioneren.

3. Individueel en collectief

Hoewel het ondersteuningsverhaal vaak start vanuit de individuele behoeften van de leerling, zien wij de ondersteuning in een bredere, schoolse – zelfs maatschappelijke – context. We beseffen maar al te goed dat de leerling in een gewone schoolomgeving meer op z’n beperkingen botst dan in een bijzondere leeromgeving. De kloof tussen ambities en dromen en de reële mogelijkheden is soms groot. Daarom zullen we vanuit ExpAnt24 de leerling helpen om deze confrontaties aan te gaan en de leerling bij te staan om in dialoog te gaan met anderen. Dat verhoogt het leercomfort en maakt de leerling ook sterker als mens.

4. Keuze en engagement

Inclusiever onderwijs creëert een spanningsveld. Enerzijds het kwalitatief hoogstaand onderwijs dat zich richt naar een collectieve groep. Anderzijds het recht op compenserende en stimulerende maatregelen die een individuele behoefte wil ondersteunen. Als ExpAnt 24 slaan we mee de brug tussen beide pijlers. Daarnaast blijven we ouders en jongeren motiveren om het getoonde engagement wat betreft hun oorspronkelijke schoolkeuze vol te houden.

5. Dynamisch en kritisch

We hechten veel belang aan onze dynamische teamvergaderingen die wekelijks plaatsvinden. Hierbij krijgt iedereen de kans krijgt de eigen deskundigheid te overstijgen. Dit helpt ons onder andere om een zorgvraag vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. We vertalen de theoretische denkkaders op een creatieve en open manier naar de concrete en individuele situatie van de betrokken leerling.

6. Dialoog en daadkracht

Een eerlijke en open dialoog tussen alle partijen is ontzettend belangrijk voor een succesvolle ondersteuning. We werken met een aantal formele overlegmomenten, en we plannen minimaal:

  • Opstartvergadering
  • Tussentijdse evaluatie
  • Eindevaluatie

Deze overlegmomenten zijn belangrijk om het individueel ondersteuningsplan te laten uitgroeien tot een gemeenschappelijk instrument. Voortdurend de vinger aan de pols houden stelt ons in staat het ondersteuningsplan aan te passen indien nodig. Daarnaast vinden we regelmatig overleg met het leerkrachtenteam erg belangrijk om te komen tot een ‘leerlingoverstijgend resultaat’. We willen met de informatie over het specifieke profiel van de ons toevertrouwde leerling de leerkrachten inspireren. Daarmee ondersteunen we hen ook in hun zoektocht naar de juiste methodiek voor andere leerlingen met gelijkaardige zorgvragen. Het implementeren van de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs is immers een belangrijke stap in het inclusieverhaal.

7. Ondersteuning op maat

Onze aanpak vertrekt steeds vanuit een individuele en concrete zorgvraag van de leerling of de school. Vanuit onze expertise met kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking kiezen we voor een individuele aanpak. Maar we kijken ook verder. Als ExpAnt24 kiezen we voor een holistische benadering waarbij we het algemene welbevinden en de sociale context van de leerling meenemen. Dat zijn belangrijke factoren in het leerproces. Uiteraard werken we graag samen met alle interne en eventuele externe partners. We ondersteunen dan ook op drie niveaus: leerling, klas en school(team).

8. Flexibel in duur, intensiteit en ondersteuning

Het M-decreet laat flexibiliteit toe om de duur of intensiteit van een zorgtraject te bepalen. Na een intakegesprek met de school, de ouders, de leerling en het CLB werken we een voorstel uit op maat van de zorgvraag.

Bij een complexe vraag is een intense, langdurige begeleiding wellicht aangewezen voor een optimaal resultaat op het leerproces van de leerling. Daarnaast geloven we ook sterk in onze adviesfunctie en stellen onze expertise graag ter beschikking van de school, het lerarenteam of een ankerfiguur. Deze vorm van ondersteuning is soms kort, maar heeft volgens onze ervaring vaak veel impact op het leerkrachtenteam. In ons multidisciplinair team hechten we veel belang aan specialisme, gevormd door opleiding en ervaring. Binnen onze doelgroepen zien we een ontzettend grote diversiteit aan zorgnoden. Veel expertise is specifiek verbonden aan een bepaalde beperking. Het is dan ook belangrijk om een juiste match te maken tussen de specifieke zorgvraag en de gespecialiseerde ondersteuning.